ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มงานที่นำเสนอ

การนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์นำเสนอในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) นำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยใช้เวลาในการนำเสนอบทความละไม่เกิน 10 นาที ผู้วิพากษ์ประจำห้องประชุมย่อย (Commentator) เสนอแนะและผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอซักถามไม่เกินบทความละ 10 นาที

 

บทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ที่นำเสนอต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ที่ยังไม่เคยนำเสนอหรือเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือเผยแพร่มาก่อน
  2. เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ที่เขียนและจัดทำถูกต้องตามรูปแบบของการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  3. หัวข้อบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

3.1 สังคมศาสตร์ ประกอบด้วย สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคม สังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สหวิทยาการ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 มนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย ภาษา วรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การเงิน การท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการโลจิสติกส์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.4 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.6 ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ประกอบด้วย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการต้นแบบ สื่อดิจิทัล สื่อประสม เกม และภาพถ่าย

  1. ประเภทของผู้นำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์

4.1 คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจจากสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4.2 นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4.3 นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4.4 นักเรียนระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา (ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในประเทศ


ระยะเวลาการส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์
1. ลงทะเบียนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ล่วงหน้า 15 เมษายน – 31 สิงหาคม 2564
2. ลงทะเบียนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ปกติ 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2564
3. วันสุดท้ายของการเปิดรับบทความ 15 ตุลาคม 2564
4. วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) แล้ว 15 พฤศจิกายน 2564
5. ประกาศผลการพิจารณาบทความพร้อมลำดับการนำเสนอ 20 พฤศจิกายน 2564
6. ผู้นำเสนออัปโหลดไฟล์ Microsoft PowerPoint (นำเสนอไม่เกิน 10 นาที) ที่ Google Drive 23 พฤศจิกายน 2564
7. วันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 26 พฤศจิกายน 2564

 

ระยะเวลาลงทะเบียนแบบไม่นำเสนอผลงาน
1. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 16 มิถุนายน – 15 พฤศจิกายน 2564
2. วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 15 พฤศจิกายน 2564

* มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอสงวนสิทธิ์งดรับลงทะเบียนหน้างาน *

 

อัตราค่าลงทะเบียนผู้นำเสนอ

ประเภทผู้นำเสนอ

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ลงทะเบียนปกติ

1. ผู้นำเสนอบทความระดับนานาชาติ

1.1 ผู้นำเสนอในสถาบันเครือข่าย

130 USD

180 USD

1.2 ผู้นำเสนอทั่วไป

150 USD

200 USD

2. ผู้นำเสนอบทความระดับชาติ

2.1 อาจารย์ในสถาบันเครือข่าย

2,500 บาท

3,000 บาท

2.2 อาจารย์ผู้นำเสนอทั่วไป

3,000 บาท

3,500 บาท

2.3 นิสิต นักศึกษาทุกสถาบัน

2,000 บาท

2,500 บาท

3. ผู้นำเสนอผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์

3.1 อาจารย์ในสถาบันเครือข่าย

1,500 บาท ต่อชิ้นงาน

1,700 บาท ต่อชิ้นงาน

3.2 อาจารย์ผู้นำเสนอทั่วไป

1,800 บาท ต่อชิ้นงาน

2,000 บาท ต่อชิ้นงาน

3.3 นิสิต นักศึกษาทุกสถาบัน

1,000 บาท ต่อชิ้นงาน

1,200 บาท ต่อชิ้นงาน

3.4 นักเรียนระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา

300 บาท ต่อชิ้นงาน

500 บาท ต่อชิ้นงาน

* ผู้เข้าร่วมการประชุมโดยไม่นำเสนอบทความ ไม่เสียค่าใช้จ่าย *

 

โอนเงินเช้าบัญชี  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์
สาขา  ประชาชื่น
เลขที่บัญชี  092 – 242607 – 3
ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ กองทุนวิจัย