กำหนดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
“ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล (New Normal for Sustainability in the Digital Era)”
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี


08.00 น. เปิดระบบการถ่ายทอดสด ผ่านช่องทาง Facebook Live และ YouTube (RPU Channel)
08.15 – 08.30 น. “กิจกรรมรอบรั้ว RPU” ขอเชิญชมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษได้ที่
08.30 – 08.45 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
08.45 – 09.10 น. พิธีเปิด
– อธิการบดี ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ กล่าวต้อนรับประธานและผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
– รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.สันธยา ชูทรัพย์ กล่าวรายงานต่อท่านประธาน
– รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร กรรมการสภามหาวิทยาลัย และรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวเปิดงาน
09.10 – 10.00 น. – รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร บรรยายพิเศษ
10.10 – 10.20 น. ประกาศผลรางวัลบทความยอดเยี่ยม และประกาศรายละเอียดการเข้าร่วมงาน
10.30 – 16.30 น. นำเสนอผลการวิจัยในแต่ละกลุ่ม ตาม Link และรหัสเข้าห้อง

  1. กลุ่มสังคมศาสตร์ คลิกดูรายละเอียด
  1. กลุ่มมนุษยศาสตร์ คลิกดูรายละเอียด
  1. กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คลิกดูรายละเอียด
  1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ คลิกดูรายละเอียด
  1. กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี คลิกดูรายละเอียด
  1. กลุ่มผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ คลิกดูรายละเอียด
11.00 – 16.30 น. RPU Talk ห้อง 1 และห้อง 2
– RPU Talk ห้อง 1 ขอเชิญเข้าฟังได้ที่ Facebook Live
– RPU Talk ห้อง 2 ขอเชิญเข้าฟังได้ที่ Youtube Live